Anatomical Society of Bangladesh

Executive Committee, 2022-2024


PRESIDENT:

Prof. Shamim Ara


VICE- PRESIDENT:

Prof. Humaira Naushaba

Prof. Uttam Kumar Paul

Prof. Shahanaz Begum


GENERAL SECRETARY:

Dr. A.H.M. Mostafa Kamal


TREASURER:

Prof. Segupta Kishwara


JOINT SECRETARY:

Prof.Khandaker Abu Rayhan

Prof. F.A.M Hasanul Banna


ORGANIZING SECRETARY:

Prof. Mushfika Rahman


SCIENTIFIC SECRETARY:

Prof. Rukshana Ahmed


OFFICE SECRETARY:

Dr.Tunajjina Kawser


PUBLICITY SECRETARY:

Dr.Laila Farzana Khan


CULTURAL SECRETARY:

Prof. Rita Rani Saha


WELFARE SECRETARY:

Prof. Anjuman Nahar


MEMBERS:

Prof. S.M. Akram Hossain

Prof. Md. Abu Taher

Prof. Md. Asad Hossain

Prof. A.B.M Omar Faruque

Prof. Md. Shameem Ahmed

Prof.Pankaj Paul

Dr. Nahid Farhana Amin

Dr. Farhana Akter

Dr. Asraful Azim

Dr. Md. Towhidul Alam

Dr. Sagana Shahreen Chowdhury

Dr. Md. Mohibul Hasan Khan

Dr.Tanvir Faisal